nieuws

Aanpassing wetgeving maakt collectief zuiveren mogelijk

Publicatie

5 apr 2017

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

water

Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Geurts van 22 november 2016, heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzocht hoe de wettelijke belemmeringen kunnen worden weggenomen voor het collectief zuiveren, waarbij wordt gezuiverd na lozing op gemeentelijke riolering.

Aan de zuiveringsplicht kon al worden voldaan met een individuele zuivering, mobiele zuivering en via een collectieve zuivering met particuliere aanvoerleidingen. Er worden nu nog twee andere situaties mogelijk gemaakt. Het gaat in beide gevallen om tuinbouwondernemers die om te voldoen aan de zuiveringsplicht collectief willen zuiveren met een zuiveringsinstallatie nadat ongezuiverd is geloosd op de bestaande gemeentelijke riolering.

De eerste situatie betreft tuinderscollectieven die afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen lozen op de gemeentelijke riolering en hun gezamenlijke installatie zodanig plaatsen dat er nog geen vermenging met stedelijk afvalwater heeft plaatsgevonden. Het te zuiveren afvalwater bestaat dan nog in hoofdzaak uit het bedrijfsafvalwater van de glastuinbouwbedrijven in het tuinderscollectief. Deze optie, die ook wel “aan het einde van het laantje” wordt genoemd, kan worden toegepast binnen de huidige wetgeving. Wel moet de collectieve zuivering voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente, omgevingsdienst en het waterschap.

De tweede situatie die mogelijk wordt gemaakt gaat ook over tuinderscollectieven die het afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen lozen op de gemeentelijke riolering en waarbij de collectieve zuivering onder verantwoordelijkheid van een waterschap wordt uitgevoerd. Er wordt een beperkte aanpassing in de Waterschapswet voorbereid die het mogelijk maakt dat het waterschap de kosten van het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen doorberekent aan de aangesloten glastuinbouwbedrijven middels een heffing. Onder de bestaande wetgeving kan dit nog niet. Dit maakt o.a. de weg vrij voor de businesscase voor de centrale collectieve zuivering op de AWZI Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het wegnemen van de belemmeringen is het resultaat van overleg tussen ministerie van I&M, Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, LTO Glaskracht Nederland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het is voor de sector van groot belang dat het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater afneemt. Dit is de reden voor het afsluiten van het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw in 2015. De mogelijkheid van collectieve zuivering is een belangrijk onderdeel van de afspraken over de implementatie van de zuiveringsplicht. Collectieve aanpak kan voordelen opleveren op gebied van kosten, efficiëntie en koppeling duurzame gietwatervoorziening.

Bron: UVW