Heineken streeft naar een klimaatneutrale brouwerij en zet daarvoor in op vijf groene cirkels. Niet geheel toevallig staan energie en water op nummer één en twee. Manager Duurzame Ontwikkeling Jan Kempers van Heineken Nederland Supply geeft tijdens Watervisie 2019 dat 14 februari wordt gehouden op de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude zijn visie op water in de energietransitie.

Een klimaatneutrale Heineken brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.

Kempers: ‘Voor onze producten gebruiken wij alles van het land. Heineken is afhankelijk van de natuur. Gerst, hop, water en suiker komen voort uit een natuurlijk systeem. We realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de omgeving bij onze ambitie om kwaliteitsproducten te maken. Het onderkennen van de waarde van onze natuur en ecosystemen wordt dan ook steeds groter. We ondernemen vanuit een respectvolle houding ten opzichte van de natuur. Dat kun je niet op eigen kracht. Het vergt samenwerking tussen bedrijven, tussen mensen. Samenwerken en de natuur de energie die we hebben afgenomen, teruggeven.’

Heineken verdeelt zijn duurzame ontwikkeling in vijf thema’s. De eerste is het stimuleren van duurzame energie en reductie van broeikasgasemissies, het tweede is het zeker stellen van voldoende en goed water. Daarnaast gebruikt het bedrijf zoveel mogelijk grondstofkringlopen en verduurzaamt Heineken zijn mobiliteit en logistiek. Als laatste wil de brouwer meehelpen met het verbeteren van de leefomgeving en het versterken van de biodiversiteit.

Zuiveringssloot

Kempers creëert natuurbewustzijn via ontmoetingsplaatsen waar externen samenwerken, innoveren, ideeën uitwisselen en de natuur centraal staat. Een Groene Cirkel is zo’n ontmoetingsplaats. Partijen werken er samen aan het aan het ‘koesteren van de ecosystemen’. De algemene doelstelling van Groene Cirkels botst niet met de individuele belangen van organisaties, van mensen. Het is de kunst ambities parallel te schakelen waardoor ze in harmonie kunnen worden gerealiseerd.

Met Groene Cirkels heeft Kempers volgens eigen zeggen een mooi platform voor verduurzaming van de brouwerij en zijn omgeving. ‘Het verhaal slaat aan, het is tastbaar: een wereld zonder bloemen, dat kan niet. We helpen een melkveehouder met het ombouwen van een poldersloot tot zuiveringssloot, waarmee hij het spoelwater uit zijn melkmachine kan zuiveren. Kwam dit voorheen bij de mest, in de sloot zorgen de helofyten voor de zuivering van het water. Deze waterplanten binden stikstof en fosfaten en er ontstaat een geheel nieuwe vegetatie langs de sloot. Deze diversiteit van riet en bloemen zorgt voor afwisseling in het soms monotone, verkavelde landschap. Bovendien spaart het geld uit omdat er minder mest te verwerken is. Zo ontstaat een win-win-situatie voor de boer en het landschap.’

Het gaat uiteindelijk om het kiezen van een breder perspectief. De vraag; ‘Hoe ontwikkel ik mijn bedrijf naar de toekomst?’ is onlosmakelijk verbonden met de vraag ‘Hoe wordt natuur een vast onderdeel van de bedrijfsvoering?’

Duurzame bedrijfsvoering Heineken Brouwerij Zoeterwoude

  • Vier windturbines op het brouwerijterrein die veertig procent van de elektriciteit opwekken;
  • Kade aan de Oude Rijn laten maken, zodat de mout over water aangevoerd kan worden (180.000 ton per jaar);
  • Met overheden het Alpherium (inlandse containerterminal) gerealiseerd, zodat het exportbier over water naar de diepzeehavens kan worden vervoerd;
  • Ledverlichting in magazijnen;
  • Het produceren van biogas uit eigen afvalwater;
  • Samen met Groene Cirkels een Groene Corridor gestart, dit is een klimaat neutrale schone pendel van containers tussen onze brouwerij en de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Watervisie 2019 – Energietransitie vraagt om waterstrategie

Met het Klimaatakkoord zet de industrie grote stappen in de energietransitie. Water is de belangrijkste energie- en grondstoffendrager in industriële processen. Daarom kijken industriële leiders steeds vaker naar de wisselwerking tussen water, energie en grondstoffen. Een integrale visie levert ze extra waarde op door (kosten)besparingen in het gebruik en terugdringing van emissies. Temeer omdat water als medium ook een rol kan spelen in circulaire ketens.

Ook benieuwd hoe een integrale visie op uw water, energie- en grondstofstromen u helpen bij uw economische en ecologische uitdagingen? Kom dan naar Watervisie 2019.

Heineken Nederland in Zoeterwoude is deze keer gastheer van het Watervisie Congres. De brouwer heeft zijn eigen watervisie vastgelegd in de Brewing a Better World strategie. Benieuwd naar de brouwerij? Dan kunt u voorafgaand aan het congres een rondleiding volgen. Wees er snel bij, want VOL=VOL.