​CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft samen met twee Duitse collega’s (Peter Liese en Karl-Heinz Florenz) aan de Europese Commissie gevraagd om het voorstel van het Duitse Milieuagentschap (UBA) over de classificatie van GenX als zeer zorgwekkende stof te steunen.

UBA stelt voor om stoffen die persistent, mobiel en toxisch zijn, zoals GenX, te classificeren als zeer zorgwekkende stoffen in de Europese wetgeving voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen (REACH). Het drietal Europarlementariërs vraagt ook aan de Commissie wat zij denkt over het opnemen van een drinkwatercriterium in REACH, zodat mogelijke negatieve effecten op drinkwaterbronnen door lozingen van gevaarlijke stoffen kan worden voorkomen.

Vewin verwelkomt deze vragen omdat dit aansluit bij de wens van Vewin om in REACH een drinkwatercriterium te introduceren zodat de mogelijke negatieven effecten op de drinkwatervoorziening door de lozing van gevaarlijke stoffen meegewogen worden in de toelatingsprocedure van chemische stoffen.

Drinkwatercriterium opnemen in REACH

De vragen zijn vervolgvragen op eerdere vragen van Schreijer-Pierik over opkomende stoffen. Ze vroeg eerder ook of de Commissie kan onderzoeken hoe de preventie van negatieve effecten door lozingen van gevaarlijke stoffen op de drinkwatervoorziening beter kan worden geborgd. Hierop antwoordde de Commissie dat ze bij de evaluatie van de KRW zal onderzoeken of de KRW en de daarmee samenhangende richtlijnen ervoor zorgen dat chemische verontreinigingen, onder meer door opkomende stoffen zoals GenX, op adequate wijze worden aangepakt. Ook antwoordde de Commissie toen dat de Commissie in het kader van de REACH-systematiek acties in gang zet om het gebruik van bepaalde perfluoralkylverbindingen (waaronder GenX) te beoordelen en/of te beperken.

Staatssecretaris van Veldhoven steunt UBA-initiatief

In Nederland heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven richting de Tweede Kamer uitgesproken het UBA-initiatief te steunen en hier in Brussel werk van te zullen maken. Het Duitse Milieuagentschap UBA heeft politieke steun nodig voor haar initiatief om kans van slagen te hebben. Steun van de Europese Commissie is van groot belang. Vorige week heeft minister van Nieuwenhuizen van IenW in een debat met de Tweede Kamer aangegeven de mogelijkheden van het opnemen van een drinkwatercriterium in REACH te willen onderzoeken.