Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de productie van biogas uit restwater van de papierfabriek. Om voorzuivering mogelijk te maken, leggen de partijen een nieuwe persleiding aan. Daarnaast komt een biogasleiding te liggen die het gas aan de papierfabriek teruglevert.

Momenteel zuivert rioolwaterzuivering Etten het restwater van de papierfabriek samen met het andere afvalwater uit de gemeente Doetinchem. Door het restwater met een nieuwe leiding apart naar de rioolwaterzuivering te transporteren, wordt het mogelijk om dit voor te zuiveren en biogas op te wekken.

De partijen zijn van plan  de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst verder uit te breiden. Ook willen de drie partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas.

Project

De partners bouwen een nieuwe biogasleiding en persleiding van 4,5 km lang en een nieuwe (voor)zuiveringsinstallatie op de locatie van rioolwaterzuivering in Etten. Het restwater van de papierfabriek bevat veel organische stof en is relatief warm (ca. 35°C). Doordat het in de huidige situatie mengt met ander afvalwater uit de gemeente Doetinchem, is het niet mogelijk om de organische stof en warmte in het water te benutten. In de huidige situatie kost het elektriciteit om de organische stof uit het water te verwijderen.

In de nieuwe situatie blijft de concentratie organische stof hoog en komt het relatief warm aan op de rioolwaterzuivering Etten. Daardoor kan het water van de papierfabriek met een andere techniek separaat wordn voorgezuiverd (anaerobe zuivering). Hierdoor produceren de bacteriën biogas uit de organische stof in plaats van dat het elektriciteit kost om de organische stof te verwijderen. Het geproduceerde biogas gaat naar de papierfabriek via een nieuwe biogasleiding in hetzelfde tracé als de persleiding. De stoomketels van de papierfabriek verbranden het biogas en maken er stoom van.

Warmteterugwinning

Een warmtepomp wint warmte terug uit het voorgezuiverde water en zet dit in voor de verwarming van de slibgisting. De rioolzuivering Etten wekt al biogas op via slibgisting. Men zet dit gas tot nog toe via een gasmotor om naar elektriciteit en warmte. Zodra de gasleiding klaar is, zal ook dit gas naar de papierfabriek gaan. Wat een veel efficiëntere benutting is dan de omzetting naar elektriciteit en warmte in een gasmotor. Door de terugwinning van warmte uit het water van de papierfabriek is daarnaast meer biogas beschikbaar om te leveren aan de papierfabriek.

Provincie Gelderland investeert 1,2 miljoen euro in het project. Bovendien krijgt het project een bijdrage vanuit Europa in de vorm van een Interregsubsidie voor de realisatie van de biogasleiding.

Planning

Het komende half jaar werken de partijen aan de uitwerking van het project en de vergunningaanvragen. Begin 2021 is voorzien te starten met de realisatie van de leidingen en de voorzuiveringsinstallatie. Volgens planning wordt eind 2021 het eerste biogas geleverd.

De breuk in de persleiding van FrieslandCampina is hersteld, zo laat Waterschap Rijn en IJssel weten. Door de breuk stroomde eiwitrijk industrieel restwater de rivier de Berkel in. Dit leidde tot een dermate grote verlaging van het zuurstofgehalte dat vissen niet konden overleven.

De persleiding die van Borculo via Lochem naar Zutphen loopt is vorige week hersteld en op een gecontroleerde manier in gebruik genomen. Het transport van het restwater naar de rioolwaterzuivering in Zutphen is langzaam weer op gang gekomen. De komende periode blijft het waterschap het transport door de persleiding intensief in de gaten houden.

Maatregelen

Waterschap Rijn en IJssel had de nodige noodmaatregelen genomen om de gevolgen van de breuk te beperken. Zo werden de stuw Warken en de inlaat Onderlaatse Laak dichtgezet. Deze maatregel was nodig om te voorkomen dat het Berkelwater vermengd met het proceswater richting Warnsveld en Zutphen zou stromen. Dit zou een daling van het zuurstofgehalte van het water in dit gedeelte van de Berkel tot gevolg hebben. Door de lage rivier- (IJssel) en grondwaterstanden is de waterstand in Zutphen met dertig centimeter aanzienlijk gezakt. De vissen die in nood verkeerden werden zeer snel overgezet.

Benedenstrooms heeft het waterschap vier pompen ingezet om zuurstofrijk water uit het Twentekanaal in de Berkel te pompen en zijn er op verschillende locaties beluchters en zuurstofmatten geplaatst. Het heeft er toe geleid dat het water weer van acceptabele kwaliteit is en weer naar Zutphen kan stromen.

Het waterschap isoleerde het restwater in het stuwpand Hoge Weide en in het nabijgelegen baggerdepot.