Een Europees consortium onder leiding van Wetsus bouwde een proefinstallatie om stikstof uit reststromen op te werken naar hoogwaardige kunstmest. Kennisconsortium Newbies gebruikt een elektrochemisch proces om ammoniak af te scheiden van percolaat, digestaat, urine of mest. Vervolgens slaat men het stikstof op als ammoniak, dat als basis voor kunstmest kan dienen.

Binnen het Europese kennisconsortium Newbies, wat staat voor Nitrogen Extraction from Water By an Innovative Electrochemical System, werken W&F Technologies, Wetsus, Evides Industriewater en het Catalaanse waterinstituut ICRA samen. De projectpartners bouwden een mobiele kunstmestfabriek in een zeecontainer. Deze fabriek wint vanuit verschillende afvalstromen verschillende voedingstoffen terug. De afvalstromen kunnen digestaat, menselijke urine, maar ook percolaatwater zijn. Voorbeelden van voedingsstoffen zijn ammoniak, nitraat en fosfaat.

Elektrolyse

Via een elektrolyseproces in combinatie met een membraan kan de kunstmestfabriek ammoniak strippen uit afvalwaterstromen. De positieve ammoniakionen worden naar een negatieve pool getrokken, het membraan laat selectief alleen de positieve ionen door. Het ammoniak is nog wel zeer vluchtig. De onderzoekers stabiliseren het door de ph te neutraliseren met behulp van zwavelzuur.

Kunstmest

Het consortium wil van dierlijke mest kunstmest maken. Dat vermindert het mestoverschot en vermindert de behoefte aan kunstmest geproduceerd met gebruik van fossiele energiebronnen. Het afgelopen jaar ontwikkelde en bouwde het consortium de mobiele fabriek in Nederland. De eerste testrondes op echt afvalwater zullen binnen enkele weken plaats vinden in Spanje. Daarna zal de installatie terug naar Nederland verhuizen om zijn werking bij verwerking van urine en percolaatwater te bewijzen.

Premier Rutte heeft tijdens zijn werkbezoek aan WaterCampus Leeuwarden op maandag 20 augustus de WaterTech Regiodeal in ontvangst genomen. Deze Regiodeal is een gezamenlijk voorstel van vijftien noordelijke partijen voor de doorontwikkeling van WaterCampus Leeuwarden en de kenniseconomie rond watertechnologie. Het voorstel is een reactie op de oproep van het Rijk aan regio’s om met voorstellen te komen voor het aanpakken van maatschappelijke opgaven en het verzilveren van economische kansen in de regio.

In de WaterTech Regiodeal gaan de wereldwijde waterbeschikbaarheidsuitdagingen en regionale economische ontwikkelkansen hand in hand. Water is een belangrijke drager van duurzaamheid en welvaart. Wereldwijd, maar ook in Nederland, groeien watergerelateerde problemen. De Regiodeal biedt een oplossing hiervoor in de vorm van de doorgroei van WaterCampus Leeuwarden tot volwassen campus: de Europese hub en innovatiemotor voor nieuwe doorbraaktechnologie voor waterbehandeling. Dit betekent ook een sterke stimulans voor Noord-Nederland, want hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de regionale opgaven op het gebied van economische structuurversterking, krimp, kenniseconomie en innovatie.

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking op WaterCampus Leeuwarden al geresulteerd in vele nieuwe kennisintensieve bedrijven, een uniek innovatie-ecosysteem, een internationaal vooraanstaand kennisinstituut en een doorgaande leerlijn van mbo tot PhD. Recent heeft nationaal onderzoek (Buck Consultants) WaterCampus Leeuwarden als een van de snelst groeiende campussen van Nederland benoemd, met een nog bescheiden kritische massa. Voor de regio Fryslân is de uitbouw van WaterCampus Leeuwarden van groot belang voor het verder versterken van de regionaal economische structuur. Doorontwikkeling van WaterCampus zal daarnaast ook de impact, innovatiekracht, samenwerking en ontwikkeling in de nationale watersector versterken.

Het Rijk wordt in het voorstel uitgenodigd om met een bedrag van totaal €25 miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling. Samen met bijdragen vanuit bedrijven, kennisinstellingen, regionale overheden en de EU is een totale investering van bijna €150 miljoen voorzien voor de komende 10 jaar.

Eind augustus zal de WaterTech Regiodeal formeel worden ingediend bij het ministerie van LNV.