nieuws

Concrete maatregelen voor verbetering waterkwaliteit

Publicatie

28 mei 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Uit onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving blijkt dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelen voor waterkwaliteit te halen. Ook heeft de Europese Commissie bij Nederland aangedrongen om in te zetten op bronbeleid om zo de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening te verbeteren. Het ministerie van IenM heeft Vewin begin mei dit jaar gevraagd concrete maatregelen op papier te zetten.

Nog steeds extra zuivering nodig

Drinkwaterbedrijven moeten 7 dagen per week, 24 uur per dag schoon, betrouwbaar drinkwater leveren. En dat doen ze ook, maar nog steeds is extra zuivering nodig. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is namelijk nog niet op orde.  Vewin vindt het dan ook een goed initiatief dat het ministerie IenM de conferentie 'Voldoende en schoon water, nu en in de toekomst'  heeft georganiseerd aan de vooravond van de nieuwe planperiode van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is dan ook niet zomaar een richtlijn; het gaat om het belang van schoon water voor de volksgezondheid. In het ontwerp-Nationaal Waterplan geeft het kabinet aan het belangrijk te vinden dat de  chemische doelstellingen worden gehaald en dat  nieuwe stoffen die de chemische waterkwaliteit beïnvloeden zoals medicijnen aan de bron worden bestreden.

Motie Jacobi Deltaplan Waterkwaliteit

De Tweede Kamer heeft met de motie Jacobi aangedrongen op een Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater. Vewin ondersteunt de intentie van het kabinet voor verbetering van de waterkwaliteit en verwacht die concreet terug te zien in het Nationaal Waterplan.

Urgentie om doelen te halen zonder uitstel

De urgentie is helder. De opgave is het halen van de KRW doelen zonder uitstel. Belangrijke terreinen waarop verbetering nodig is,  zijn gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, bodemverontreiniging, geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen, verzilting en de bescherming van drinkwaterwinningen in het ruimtelijk beleid.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.