nieuws

Gemeenten en waterschappen op koers in afvalwaterketen

Publicatie

30 mei 2013

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

afvalwater

De waterketenpartners zijn op koers om de in het Bestuursakkoord Water (BAW) afgesproken doelmatigheidswinst te bereiken. Het BAW gaat uit van regionale initiatieven door gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, om elkaars kennis en kunde te benutten en gezamenlijk de waterketen te optimaliseren.

 

Bestuursakkoord Water

Binnen ongeveer 60 samenwerkingsregio’s worden afspraken gemaakt over investeringen en de uitvoering van operationele taken in de afvalwaterketen. In het BAW is afgesproken dat drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen in 2020 in totaal 450 miljoen euro besparen op de jaarlijkse kosten in de waterketen ten opzichte van de nu voorziene kosten in 2020.

 

Minister Schultz van Haegen in de brief: "Dit wordt enerzijds bereikt door kosteneffectiever te investeren en anderzijds door een efficiëntere uitvoering. Innovatie, kennisdoorwerking en lokaal maatwerk zijn daarbij van cruciaal belang."

 

De minister stelt het doel, het vergroten van doelmatigheid en transparantie, voorop en niet het middel: de realisatie van een waterketentarief of waterketenbedrijf.

In 2011 is een interventieladder opgesteld en als stok achter de deur inventariseert en beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie onder voorzitterschap van mevrouw Peijs in 2013 de voortgang in alle regio’s.

 

Op verzoek van de minister zullen de waterketentaken meegenomen worden in de OESO-studie naar het Nederlandse water governance systeem, dat voorjaar 2014 verschijnt.

 De VNG en de Unie van Waterschappen spreken in een voortgangsrapportage van een “bemoedigend landelijk beeld”. De doelen en ambities zijn in bijna alle regio's vastgesteld. Op basis hiervan worden maatregelenprogramma's opgesteld om de uitvoering gezamenlijk nog structureler op te pakken.

 

Lastenontwikkeling gematigd

De lastenontwikkeling is zeer gematigd en op inhoudelijk vlak werken gemeenten en waterschappen steeds meer samen in ruim zestig regio’s. Wel moet nog vaker de stap gezet worden naar uitvoering van de afspraken en kan duurzaamheid een prominentere rol krijgen, aldus de ketenpartners.