nieuws

Rioolwaterzuivering test verwijdering medicijnresten

Publicatie

18 dec 2018

Categorie

Watervisie

Soort

nieuws

Tags

afvalwater

Deze week startte een pilot op de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel om meer medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen. Het Rijk stelde zestig miljoen euro beschikbaar voor pilots rond de verwijdering van medicijnresten uit het afvalwater. Waterschap Aa en Maas hoopt via oxidatie met ozon en de combinatie van UV en waterstofperoxide tachtig procent van de medicijnresten te kunnen verwijderen.

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer geneesmiddelen, onder meer door de vergrijzing. Een deel van die geneesmiddelen komt via het toilet in het riool terecht. Dit leidt tot medicijnresten in het oppervlaktewater, omdat de rioolwaterzuiveringen van de waterschappen de resten maar voor een deel kunnen verwijderen.

De watersector zoekt daarom samen met de zorgsector naar methodes om de medicijnresten beter uit het afvalwater te kunnen verwijderen. De pilot in de waterzuivering in Aarle-Rixtel, van waterschap Aa en Maas, is daar onderdeel van. In totaal doen twaalf waterschappen mee aan pilots om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.

Ingrid Ter Woorst, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: ‘In deze pilots gaan we aan de slag om kennis en ervaring op te doen: om te kijken hoe de techniek in de praktijk werkt en hoe het ecosysteem er baat bij heeft.’

Pilots

Vanuit het Rijk is 60 miljoen euro voor pilots rond de verwijdering van medicijnresten uit het afvalwater beschikbaar gesteld. De waterschappen betalen een deel van de kosten van de pilots zelf. Afhankelijk van de resultaten kan dit leiden tot besluitvorming rond de rioolwaterzuivingsinstallaties.

Waterschap Aa en Maas krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 400.000 euro voor pilotinstallaties in Aarle-Rixtel, in totaal een project van 800.000 euro, waarbij Aa en Maas zelf de helft financiert. Bij de twee installaties wordt oxidatie met ozon vergeleken met UV-H2O2 (UV-licht in combinatie met waterstofperoxide) om zo te bekijken of het lukt om tot tachtig procent medicijnresten uit het water te  verwijderen.

De zuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel – één van de grotere zuiveringen in het gebied van Waterschap Aa en Maas – zuivert rioolwater en loost het daarna op de rivier de Aa, dat vanuit daar richting de Maas stroomt. Omdat het Maaswater wordt gebruikt als drinkwaterbron en medicijnresten slecht zijn voor in het water levende organismen, is het van belang dat er niet teveel medicijnresten in zitten.

Hotspotanalyse

In 2017 is een landelijke hotspotanalyse uitgevoerd. Op basis van kengetallen laat deze analyse zien waar en op welke rioolwaterzuiveringen de kwaliteit van het oppervlaktewater het meest wordt beïnvloed en waar het zinvol kan zijn om maatregelen te nemen. Rwzi Aarle-Rixtel is één van die hotspots.

In het regeerakkoord is geld vrijgemaakt om door ‘lerend te implementeren’ ook daadwerkelijk maatregelen te kunnen nemen. In nauw overleg tussen het ministerie en de waterschappen is de bijdrage voor lerend implementeren in een subsidieregeling uitgewerkt. Het principe ‘doen, leren en continue verbeteren’ staat hierbij centraal. Hierbij leveren de waterschappen ook een structurele financiële inspanning.

Twaalf waterschappen hebben in een ‘Community of Practice’ nu gezamenlijk de kennis en ervaring op het gebied van medicijnrestverwijdering vertaald naar hun eigen rioolwaterzuiveringen. Door technieken toe te passen die nieuw zijn voor de Nederlandse zuiveringspraktijk, kan ervaring worden opgedaan, geleerd, bijgestuurd en tegelijk resultaat worden geboekt voor het waterleven en de drinkwatervoorziening. Maar niet alleen op het gebied van de technieken wordt vooruitgang geboekt. Ook de monitoring van de biologische effecten is onderdeel van het ‘lerend implementeren’ en de bijdrageregeling.

Bron: UVW