Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de productie van biogas uit restwater van de papierfabriek. Om voorzuivering mogelijk te maken, leggen de partijen een nieuwe persleiding aan. Daarnaast komt een biogasleiding te liggen die het gas aan de papierfabriek teruglevert.

Momenteel zuivert rioolwaterzuivering Etten het restwater van de papierfabriek samen met het andere afvalwater uit de gemeente Doetinchem. Door het restwater met een nieuwe leiding apart naar de rioolwaterzuivering te transporteren, wordt het mogelijk om dit voor te zuiveren en biogas op te wekken.

De partijen zijn van plan  de biogasproductie op de locatie Etten in de toekomst verder uit te breiden. Ook willen de drie partijen biogas opwerken naar groen gas, zodat dit beschikbaar wordt voor huishoudens in de gemeente Doetinchem als alternatief voor aardgas.

Project

De partners bouwen een nieuwe biogasleiding en persleiding van 4,5 km lang en een nieuwe (voor)zuiveringsinstallatie op de locatie van rioolwaterzuivering in Etten. Het restwater van de papierfabriek bevat veel organische stof en is relatief warm (ca. 35°C). Doordat het in de huidige situatie mengt met ander afvalwater uit de gemeente Doetinchem, is het niet mogelijk om de organische stof en warmte in het water te benutten. In de huidige situatie kost het elektriciteit om de organische stof uit het water te verwijderen.

In de nieuwe situatie blijft de concentratie organische stof hoog en komt het relatief warm aan op de rioolwaterzuivering Etten. Daardoor kan het water van de papierfabriek met een andere techniek separaat wordn voorgezuiverd (anaerobe zuivering). Hierdoor produceren de bacteriën biogas uit de organische stof in plaats van dat het elektriciteit kost om de organische stof te verwijderen. Het geproduceerde biogas gaat naar de papierfabriek via een nieuwe biogasleiding in hetzelfde tracé als de persleiding. De stoomketels van de papierfabriek verbranden het biogas en maken er stoom van.

Warmteterugwinning

Een warmtepomp wint warmte terug uit het voorgezuiverde water en zet dit in voor de verwarming van de slibgisting. De rioolzuivering Etten wekt al biogas op via slibgisting. Men zet dit gas tot nog toe via een gasmotor om naar elektriciteit en warmte. Zodra de gasleiding klaar is, zal ook dit gas naar de papierfabriek gaan. Wat een veel efficiëntere benutting is dan de omzetting naar elektriciteit en warmte in een gasmotor. Door de terugwinning van warmte uit het water van de papierfabriek is daarnaast meer biogas beschikbaar om te leveren aan de papierfabriek.

Provincie Gelderland investeert 1,2 miljoen euro in het project. Bovendien krijgt het project een bijdrage vanuit Europa in de vorm van een Interregsubsidie voor de realisatie van de biogasleiding.

Planning

Het komende half jaar werken de partijen aan de uitwerking van het project en de vergunningaanvragen. Begin 2021 is voorzien te starten met de realisatie van de leidingen en de voorzuiveringsinstallatie. Volgens planning wordt eind 2021 het eerste biogas geleverd.

"De minister heeft ons advies opgevolgd. We zijn positief gestemd: voorlopig wordt er niet geboord in Noord-Brabant. We zijn echter nog niet gerustgesteld", aldus de heer Van Nuland, directeur Brabant Water NV.

 

Plan MER onvolledig

Ook het Plan MER  is vandaag verschenen. Dit plan laat de milieurisico's van schaliegas zien, maar is wat Brabant Water betreft nog verre van volledig. Van Nuland: "Onze zorgen omtrent de veiligheid van onze bronnen als gevolg van schaliegaswinning zijn allerminst weggenomen. In het Plan MER zijn de  milieurisico's nog onvoldoende uitgediept."

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg over de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) planMER Schaliegas. IPO, VNG, Vewin en Unie van Waterschappen hebben ter voorbereiding hierop gezamenlijk de Kamerleden geïnformeerd over de kanttekeningen die zij plaatsen bij de inhoud en vorm van de definitieve NRD planMER Schaliegas.

 

De kanttekeningen die de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en Vewin  hebben betrekking op het proces dat gebrekkig verloopt, de discussie over nut en noodzaak van schaliegas die niet wordt gevoerd. Het is belangrijk dat de minister van Economische Zaken nogmaals bevestigt dat de Structuurvisie Schaliegas integraal onderdeel zal uitmaken van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De minister geeft aan dat gedurende het milieuonderzoek en het opstellen van de Structuurvisie Schaliegas intensieve afstemming zal plaatsvinden tussen beide structuurvisies.

 

PlanMER

Toch blijft dit een punt van zorg, omdat voor IPO, VNG, Unie van Waterschappen en Vewin een integrale afweging van alle mogelijke gebruiksfuncties van de ondergrond voorop staat. Pas als alle potentiële gebruiksfuncties goed in beeld zijn kunnen keuzes worden gemaakt. Dit is in lijn met het advies van de commissie m.e.r.. De commissie m.e.r. adviseert duidelijk dat in de planMER Schaliegas al moet worden aangegeven welk ondergronds gebruik kan worden beïnvloed door opsporing en winning van schaliegas. En dat moet worden aangegeven in hoeverre de gebruiksvormen in dezelfde lagen plaatsvinden en of verstoring van boven- en onderliggende lagen mogelijk is. De minister lijkt dit advies niet over te nemen.

 

Risico's

Daarnaast is men van mening dat de winning van schaliegas risico’s oplevert voor drinkwater en mist men nog een aantal belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, aardkundige waarden, gezondheid van mensen en de diverse waterstromen die nodig zijn en vrijkomen voor de oprichting van de installatie en de winning van schaliegas.

Genoemde partijen willen dan ook graag nader overleg over de structuurvisie Schaliegas en de mijnbouwwet.

 

De Kamer heeft al aangekondigd de antwoorden van de minister te willen behandelen tijdens een debat.

Waterbedrijf Vitens en onderzoeksinstituut TNO hebben een kaart ontwikkeld waarop waterwingebieden en schaliegashoudende grondlagen staan aangegeven.

Ruim 2 miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van grondwaterwinning. Volgens Vitens kan winning van schaliegas zorgen voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater. De schaliegasvoorraden bevinden zich in Nederland in dichtbevolkte gebieden en in kwetsbare landschappen.