Zoals een aantal jaren geleden veel projecten werden opgezet om biobrandstoffen te maken van plantaardig materiaal, schieten nu diverse projecten om afval om te zetten in allerlei grondstoffen als paddestoelen uit de grond. Zo richten verschillende bedrijven zich op het verwerken van afvalplastic dat niet geschikt is voor recycling. En zelfs CO2 is straks een nuttige materiaalstroom.

Het hele artikel vind je in onze digitale Projecten Special 2021!

Als de Nederlandse industrie haar CO2-uitstoot tegen 2030 flink omlaag wil hebben gebracht, zijn er ingrijpende veranderingen in productieprocessen nodig. Het vraagt bijvoorbeeld om innovaties die de energievraag omlaag brengen. Maar ook om nieuwe processen waarmee afvalstromen weer grondstoffen worden. Splitsen we in de toekomst CO2 met plasma en scheiden we mengsels dan in een horizontale kolom?

Het hele artikel vind je in onze digitale Projecten Special 2021!

Industrielinqs Projecten Special 2021: Een special waarin we aandacht schenken aan nieuwbouwprojecten, uitbreidingen en revitalisaties. Groene projecten en innovaties. Digitalisering en investeringen. Elektrificatie en elektrochemie.  

In 2019 besloot Industrielinqs om een jaarlijkse update te maken over investeringsprojecten en innovatie in de industrie en energiesector. Reden was dat in Nederland en Vlaanderen weer volop investeringsprojecten op de rol stonden en staan. Nadat door de vorige crisis vanaf 2008 het investeringsniveau enorm was ingezakt, wordt er sinds 2014 weer volop gebouwd en gemoderniseerd. De investeringsoverzichten in onze bladen groeiden met de maand. Nu we na een heftige periode met het coronavirus weer meer de blik naar voren kunnen richten, zien we onderwerpen als innovatie en verduurzaming weer naar boven drijven. Ook lijken veel investeringsprojecten in deze sectoren door te gaan.

In Zutphen opende vorige week de eerste grondstoffenfabriek ter wereld die Kaumera produceert. De fabriek haalt de alginaat-achtige stof Kaumera uit Nereda slib. Deze grondstof is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en vormt onder andere een slimme coating rondom zaden en mestkorrels. Verder ziet het consortium dat de mogelijkheden voor Kaumera onderzoekt, toepassingen als lijm of bindmiddel. Volgend jaar opent Epe eenzelfde soort fabriek.

Deze innovatie zorgt voor 20 tot 35 procent minder slibafval, jaarlijks 113 ton minder CO2 uitstoot en een energiebesparing van dertig tot tachtig procent. Kaumera is een van de vijf grondstoffen, die waterschappen rendabel op grote schaal uit afvalwater kunnen halen. Tot nog toe wonnen de waterschappen met name struviet (fosfaat) uit hun afvalwaterstromen. Maar er zijn ook al testen geweest met cellulose en afbreekbaar bioplastic (PHA).

Kameleon

Kaumera heeft goede kaarten in handen omdat het een hoogwaardige toepassing kent. De stof die op alginaat lijkt, kan water afstoten maar ook absorberen en is brandvertragend. Verder is het heel geschikt voor coatings en composietmaterialen. Door het te combineren met andere grondstoffen, verandert het karakter van de stof. Vandaar ook de naam Kaumera, dat ‘kameleon’ in het Maori betekent.

Slimme coating

Kaumera vormt een slimme coating rondom zaden en mestkorrels. Kiemplantjes kunnen hierdoor sneller ontwikkelen en zijn minder kwetsbaar voor ziekten. Als coating voor mestkorrels geven ze de mest gelijkmatiger af aan de gewassen, zodat er niet onnodig veel mest in het water of de bodem terecht komt.

Wanneer Kaumera als coating op beton verwerkt wordt, zorgt dit ervoor dat het beton niet uitdroogt tijdens het uitharden. Hiermee voorkomt het scheuren. Verder kan het alginaat fungeren als bindmiddel en lijmmiddel. Het is ook goed te combineren met andere grondstoffen, tot composiet-materiaal. Nieuwe toepassingen en mogelijkheden blijven zich aandienen – onderzoek hiervoor gaat in volle gang door.

Tweede fabriek

Op dit moment wordt de tweede grondstoffenfabriek in Epe gebouwd. Daar wordt gezuiverd rioolwater (uit de gemeente Epe) gebruikt om Kaumera te produceren. Deze is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Evides Industriewater opende vandaag officieel zijn tweede demiwaterfabriek (DWP2). De fabriek levert per uur achthonderd kuub demiwater aan 26 bedrijven in het Rotterdamse Havengebied. De tweede fabriek vergroot het totale volume demiwater dat Evides Industriewater kan leveren tot 2.200 kuub per uur. Het bedrijf vergroot bovendien de leveringszekerheid voor zijn industriële klanten met een redundant demiwatersysteem.

Hoewel de fabriek al een tijdje levert, wilde Evides Industriewater extra aandacht schenken aan het voor de industriewaterwereld prestigieuze project. De eerste demiwaterplant (DWPI) mag dan een groter volume demiwater produceren: DWP2 heeft een wat vriendelijkere milieufootprint. Met name de slibdroogbedden besparen veel energie omdat slib op natuurlijke wijze ontwatert. De natuurlijke manier van drogen vraagt wel behoorlijk wat ruimte. DWPI staat op de site van chemiebedrijf Huntsman, waar minder ruimte beschikbaar is. Daar koos men dan ook voor mechanische slibontwatering.

Proces

Het zuiveringsproces van DWP2 zelf lijkt in grote lijnen op die van DWPI. Evides koos er wel bewust voor om modificaties en geleerde lessen van DWPI mee te nemen in het ontwerp van de tweede installatie. Na dissolved air flotation and filtration, vijf units van elk 220 kubieke meter, volgen vier ontharders met sterkzure kationhars. Het ontharde water gaat naar de reverse osmosis dat de zouten verwijdert. Als laatste volgt nog een polish stap met een mixed-bed-ionenwisselaar. Na deze behandeling kan het water naar de vier buffertanks worden getransporteerd.

De reverse osmosis stap is nodig om de wisselende zoutconcentraties in het voedingswater het hoofd te kunnen bieden. Evides Industriewater gebruikt Brielse Meerwater, wat afhankelijk van de wateraanvoer wisselende zoutconcentraties kent.

Strategische ligging

De locatiekeuze aan de Dolfijnweg op de Maasvlakte is met name ingegeven door de strategische ligging ten opzichte van ruwwater en de demiwaterleiding. De installatie ligt niet ver van het Brielse meer. De capaciteit van de twee demiwaterfabrieken is voorlopig voldoende, maar als de uitbreidingsplannen van een aantal Rotterdamse bedrijven doorgaan, sluit de waterspecialist niet uit dat er een derde fabriek bijkomt.

Kijk ook een video hoe de tanks bij de fabriek aankwamen

 

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) haalt alles uit water. Daarom wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert ingrijpend aangepast door het bouwen van een Verdygo installatie, een investering van ruim twintig miljoen euro. Voor de uitvoering van de modulaire ontwerp- en bouwtechniek werkt WBL intensief samen met marktpartijen via een raamovereenkomst. Aanleiding is de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Hoe bouw je een RWZI nieuwe stijl? Michel Bouts, bestuurder Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Op basis van het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’ hebben we het roer radicaal omgegooid. We werken nu met raamcontracten voor aannemers.” Remco Hoeboer, Directeur Mobilis | TBI: ‘De eerste fase van een project bestaat uit een bouwteam, waarin zowel WBL als de betreffende aannemers hun kennis en kunde kunnen inbrengen. Op deze manier wordt er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd.’Integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema’s die ingebed zijn in deze contracten.

Bouts: ‘Tijdens het ontwerp dragen we samen verantwoording en delen we optimaal onze wederzijdse kennis. Zo kunnen we oplossingen bieden, voordat zich problemen voordoen. Je anticipeert en verkleint de faalkosten.’ Hoeboer: ”Op deze manier past WBL een efficiënte methode toe als resultaat van de vroegtijdige integrale samenwerking. Dat is uniek in de waterschapswereld.’

Bovengronds en modulair

Weert kan zich opmaken voor een biologische zuivering volgens de Verdygo-methode. Dit nieuwe type rwzi breekt met het verleden. Sterker nog, met Verdygo heeft WBL de afvalwaterzuivering opnieuw uitgevonden. ‘En dat is niet alleen goed nieuws voor de ecologische waterkwaliteit’, vertelt Bouts. ‘Deze installatie wordt bovengronds gebouwd met standaardmodules, waardoor we flexibel kunnen inspelen op klimaatverandering, demografie en ontwikkelingen in zuiveringstechniek. Elke module kan weer opnieuw worden gebruikt.’

Verdygo is modulair, zodat units in een installatie makkelijk kunnen worden bijgeplaatst, bijvoorbeeld om grondstoffen en medicijnen uit het afvalwater terug te winnen. Innovaties op gebied afvalwaterzuivering zijn eenvoudig inpasbaar. Er is veel belangstelling voor Verdygo van andere waterschappen; internationaal zijn er zelfs concrete verzoeken voor samenwerking.”

Lagere kosten

Verdygo kent een eigen manier van bouwen: bovengronds en met gestandaardiseerde modules. De primeur brengt ook een kostenvoordeel met zich mee van zo’n twintig procent ten opzichte van traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins. Bovendien wordt de bouwtijd verkort met een derde. Ook wat betreft onderhoud bespaart de nieuwe bouwmethode zo’n twintig procent in kosten.

Industrielinqs pers en platform levert als kennispartner voor de industrie een bijdrage aan een duurzame industrie. Dat doen we het hele jaar door met journalistieke producties en bijeenkomsten voor onze magazines, websites, congressen, film en social media. Eén keer per jaar maken we de Industrielinqs Catalogus. Dit naslagwerk biedt al jaren een compleet overzicht van honderden leveranciers, opleiders, kennispartners en dienstverleners. Ook voor 2019 is dit complete naslagwerk uw gids voor de industriële delta.

In deze Industrielinqs Catalogus en met name in het reader-gedeelte, besteden we uitgebreid aandacht de belangrijkste thema’s in de industrie. De procesindustrie is weer alive and kicking. Maar wel anders. Zoals mensen die een persoonlijke crisis hebben meegemaakt, vaak anders in het leven staan. Bewuster.
Dat kun je ook over de industrie zeggen. Bij investeringsprojecten tellen energie-efficiëntie, verduurzaming en veiligheid zwaarder mee dan ooit. Trends die we in deze catalogus ook uitgebreid behandelen. Daarbij anticiperen veel bedrijven op toekomstige regelgeving. Maar dat niet alleen. Het lijkt erop dat veel mensen uit de industrie ook bewuster uit de crisis zijn gekomen.

Lees de Industrielinqs Catalogus nu online!

 

Een belangrijke functie van deze catalogus is om uw gids te zijn voor de industriële delta. Daarvoor staat in deze editie van de catalogus de matrix van leveranciers, opleiders, diensten en industrieën. U kunt overzichtelijk zoeken op zowel de dienstverlening als de sector waarin u actief bent. Honderden bedrijven presenteren zich in dit overzicht. Het overzicht van relevante brancheorganisaties maakt deze uitgave als actueel naslagwerk compleet.

Ook uw bedrijf in de online en print catalogus? Kies voor een korte of uitgebreide plaatsing

Wilt u een papieren catalogus? Bestel deze hier

AnQore en partner Sitech zijn voor hun koelwaterproject beloond met de Return on Environment award. Het project leverde niet alleen een jaarlijkse besparing op van 376.000 euro, maar vooral veel winst voor het milieu.

Met het koelwaterproject is jaarlijks 394.000 m3 minder intrek van kanaalwater nodig en wordt eenzelfde hoeveelheid bespaard op de afvoer van het afvalwater. Daarnaast zijn er minder chemicaliën nodig. De waterbalans en de levensduur van het koelsysteem zijn verbeterd, terwijl de kalkaanslag en corrosie zijn verminderd. ‘Ook de veiligheid is toegenomen, omdat operators niet meer handmatig chemicaliën hoeven te doseren of hanteren’, stelt Wilfried Spierenburg, Energy & Utility engineer bij Sitech.

Optimale corrosiebescherming

De projectgroep besloot over te stappen op een pH-neutraal fosfaatprogramma voor de waterbehandeling. Dat vermindert niet alleen het risico op calciumcarbonaatafzettingen, maar biedt ook optimale corrosiebescherming en flexibiliteit bij het doseren. Dit helpt om in te spelen op factoren als een wisselende kwaliteit van kanaalwater of variaties in procescondities. Ook is er bij deze behandeling geen sprake meer van afbraak- of reactieproducten, zoals AMPA.

Betrouwbaarder

De overgang van periodieke handmatige monitoring naar een online continumeting en -regeling leverde ook een mooie verbetering op. Daarmee wordt automatisch – dus sneller – op fluctuaties gereageerd waardoor de behandeling betrouwbaarder is. Nu is de fabriek optimaal beschermd tegen ongewenste gevolgen van corrosie, afzettingen of microbiologie in het koelsysteem.

Veolia Water Technologies heeft een aanbesteding gewonnen voor het leveren van een omvangrijk systeem voor het behandelen van afvalwater op een farmaceutische productielocatie in Nederland. Dankzij de EVALED- verdampingstechnologie van Veolia is de farmaceut straks in staat om het afvalwater dat bij de productie vrijkomt optimaal te behandelen zodat het veilig geloosd kan worden via het riool.

De aanbesteding is uitgeschreven door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. De overeenkomst voorziet in het ontwerp en de levering van verdampersystemen gebaseerd op Veolia’s EVALED-technologie, bijbehorende procesapparatuur en opslagtanks.

Active Pharmaceutical Ingredients

Afvalwater dat vrijkomt bij de productie van geneesmiddelen en vaccins bevat vaak verontreinigingen in de vorm van ‘Active Pharmaceutical Ingredients’ (API’s). Dit zijn (componenten van) geneesmiddelen die via conventionele zuiveringsprocessen niet volledig of moeilijk afbreekbaar zijn. Door gebruik te maken van de EVALED-verdampingstechnologie van Veolia, zijn farmaceuten in staat om de API’s te scheiden van het afvalwater. Zo blijven er uiteindelijk twee stromen over: een geconcentreerd afvalproduct, dat extern verwerkt kan worden, en destillaatwater dat veilig via het riool kan worden geloosd of hergebruikt.

Lokale ondersteuning, ervaring en bewezen prestaties

Omdat de farmaceut een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord beleid voert ten aanzien van mens en milieu, heeft het besloten om het afvalwatermanagement op zijn locatie te verbeteren Arcadis helpt de farmaceut met het realiseren van de projecten en programma’s die bijdragen aan het verbeteren van het afvalwatermanagement op locatie. Veolia heeft de aanbesteding enerzijds gewonnen dankzij de bewezen prestaties van zijn EVALED-technologie en anderzijds dankzij de ervaring die het al heeft in de farmaceutische industrie. Daarnaast bieden ze projectuitvoering en ondersteuning vanuit de Nederlandse vestiging van het bedrijf in Ede.

‘Bij alles wat wij doen hanteren we het behalen van duurzame en uitzonderlijke resultaten als doelstelling. In de farmaceutische industrie is winst te behalen op het gebied van duurzaamheid en steeds meer farmaceuten weten ons te vinden voor advies op dat gebied’, zegt Sabrina Helmyr, Hoofd Adviesgroep Stedelijk Water & Watertechnologie bij Arcadis. ‘We werken bij dit project graag samen met Veolia Water Technologies omdat het zeer krachtige en duurzame oplossingen voor waterbeheer levert en ze vanuit hun lokale vestiging werken met veel ervaring in de farmaceutische industrie.’

Gertjan Oude Egberink, commercieel directeur Veolia Water Technologies:  ‘We zijn zeer blij dat we deze tender hebben gewonnen. Het feit dat wederom een toonaangevende farmaceut kiest voor onze oplossingen bevestigt ons in ons streven om altijd de best available technology te ontwikkelen. Dankzij onze EVALED-systemen is de klant in staat dagelijks tot 120 ton aan afvalwater te reinigen. Hiermee kan zij invulling geven aan haar onsite strategie voor afvalwaterbeheer en voldoen aan huidige en toekomstige eisen. We werken nauw samen met zowel Arcadis als de eindklant bij het design en de implementatie van het systeem, om een optimaal product af te leveren.’

Zuivering van 120 ton water per dag

Het systeem dat bij de farmaceut geïnstalleerd wordt, bestaat uit drie EVALED RV F40FF-systemen die afzonderlijk 40 ton en gezamenlijk 120 ton afvalwater per dag kunnen behandelen. Deze hoge kwaliteit mechanische dampcompressie-verdampers met geforceerde circulatie beschikken tevens over externe warmtewisselaars. De EVALED RV-systemen hebben een hoge betrouwbaarheid, een beperkte voetafdruk en een laag energieverbruik.

De oplevering van het project staat gepland voor augustus 2018.