nieuws

Waterbedrijven plaatsen kanttekeningen winning schaliegas

Publicatie

21 okt 2014

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

gas, water

Tot 28 oktober kunnen Tweede Kamerleden een inbreng leveren voor het schriftelijk overleg over de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) planMER Schaliegas. IPO, VNG, Vewin en Unie van Waterschappen hebben ter voorbereiding hierop gezamenlijk de Kamerleden geïnformeerd over de kanttekeningen die zij plaatsen bij de inhoud en vorm van de definitieve NRD planMER Schaliegas.

 

De kanttekeningen die de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en Vewin  hebben betrekking op het proces dat gebrekkig verloopt, de discussie over nut en noodzaak van schaliegas die niet wordt gevoerd. Het is belangrijk dat de minister van Economische Zaken nogmaals bevestigt dat de Structuurvisie Schaliegas integraal onderdeel zal uitmaken van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De minister geeft aan dat gedurende het milieuonderzoek en het opstellen van de Structuurvisie Schaliegas intensieve afstemming zal plaatsvinden tussen beide structuurvisies.

 

PlanMER

Toch blijft dit een punt van zorg, omdat voor IPO, VNG, Unie van Waterschappen en Vewin een integrale afweging van alle mogelijke gebruiksfuncties van de ondergrond voorop staat. Pas als alle potentiële gebruiksfuncties goed in beeld zijn kunnen keuzes worden gemaakt. Dit is in lijn met het advies van de commissie m.e.r.. De commissie m.e.r. adviseert duidelijk dat in de planMER Schaliegas al moet worden aangegeven welk ondergronds gebruik kan worden beïnvloed door opsporing en winning van schaliegas. En dat moet worden aangegeven in hoeverre de gebruiksvormen in dezelfde lagen plaatsvinden en of verstoring van boven- en onderliggende lagen mogelijk is. De minister lijkt dit advies niet over te nemen.

 

Risico's

Daarnaast is men van mening dat de winning van schaliegas risico’s oplevert voor drinkwater en mist men nog een aantal belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld effecten op de waterkeringen en waterveiligheid, aardkundige waarden, gezondheid van mensen en de diverse waterstromen die nodig zijn en vrijkomen voor de oprichting van de installatie en de winning van schaliegas.

Genoemde partijen willen dan ook graag nader overleg over de structuurvisie Schaliegas en de mijnbouwwet.

 

De Kamer heeft al aangekondigd de antwoorden van de minister te willen behandelen tijdens een debat.