nieuws

Watervalorisatie maakt businesscase voor afvalwater interessanter

Publicatie

28 okt 2015

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

afvalwater

Dow Benelux kreeg het voor elkaar om het water uit de publieke afvalwaterzuiveringsinstallatie te gebruiken als basis voor ketelwater voor de productie van stoom. Het chemieconcern werkt hiervoor samen met waterschap Scheldestromen en Evides Industriewater. DOW gaat zelfs nog een stap verder en hergebruikt een deel van zijn eigen afvalwater weer als koelwater.

Industriewater Eerbeek staat inmiddels aan de vooravond van een belangrijke mijlpaal’, zegt directeur Walter Hulshof. ‘Het moment komt zeer naderbij dat we het afvalwater kostenneutraal verwerken. Dat kunnen we doen doordat we slim omgaan met onze afvalstromen, de waarde die in het water zit zoveel mogelijk er uit halen en waar nodig de samenwerking zoeken met bedrijven met afvalstromen die de onze verrijken.

Volgens Henri Spanjers, universitair hoofddocent Industriewater aan de TU Delft, leent vrijwel al het stedelijke rioolwater zich voor de terugwinning van hetzelfde arsenaal aan grondstoffen. Naast struviet is het ook een bron voor biogas, cellulose, vetzuren, metalen, humuszuren, alginaat, zwavel, stikstof, fosfor en kalium. ‘Zodra die grondstoffen echter moeten concurreren met de gangbare bulkproducten, dan maken ze geen enkele kans’, weet Ronny Anthonijsz van Tebodin. ‘kali en stikstof worden bijvoorbeeld grootschalig door de kunstmest-industrie geproduceerd uit aardgas. Om daar tegenop te concurreren zal je heel goedkoop moeten produceren of een markt moeten vinden die speciaal op zoek is naar duurzaam gewonnen grondstoffen.’ Spanjers is het roerend eens met Antonijsz en zoekt de oplossing hiervoor in hoogwaardigere materialen.

‘Neem het voorbeeld van stikstof’, zegt Spanjers. Het is mogelijk om in het zuiveringsproces extra stappen te maken om stikstof om te zetten in ammoniak. Dat is een perfecte energiedrager die via een brandstofcel elektrische energie kan leveren, waarna de stikstof in de vorm van onschadelijke stikstofgas in de lucht verdwijnt. Of neem het voorbeeld van de kortketenige vetzuren die uit afvalstromen worden verkregen door hydrolyse en verzuring, waarna ze in een apart proces worden omgezet in middellange vetzuurketens (MCFA’s). Deze MCFA’s kunnen vervolgens worden ingezet als grondstof voor bioplastics. We zouden ons dus meer moeten concentreren op de productie van halffabricaten of hoogwaardigere brandstoffen om de concurrentie aan te gaan met de producenten van specialties in plaats van de bulkchemie.

Masters of Industry

Dit artikel is een samenvatting van de rondetafeldiscussie van het Watervisie Platform. Lees voor het hele artikel de komende editie van Utilities. Tijdens de Aquatech Beurs in de RAI Amsterdam kunt u bovendien deelnemen aan de Masters of Industry-bijeenkomst. Hierin zal Henri Spanjers dieper uit de doeken doen hoe van afvalwater grondstoffen kunnen worden gemaakt. Cees van Rij van Lamb Weston/Meijer laat een aantal praktijkcases zien waarin watervalorisatie daadwerkelijk een businesscase opleverde. Meldt u nu aan en hoor van de experts hoe u waarde kunt halen uit uw afvalwater.